Inspelade seminarier

”Hur sjukvården gjorts granskningsbar: framväxten av granskningssamhället och konsekvenser för de medicinska professionerna” med Elin Funck
31 maj 2017

Den klassiska bilden av sjukvården organiserad som en professionell byråkrati och läkarprofessionen som en klassisk profession med hög grad av autonomi har i hög grad kommit att utmanats under de senaste decennierna. Det har argumenterats för att de nya NPM-relaterade verktyg som växt fram för att registrera, mäta och utvärdera utgör en del av en större förändring; framväxten av ett granskningssamhälle. Seminariet syftar till att visa hur sjukvården över tid gjorts granskningsbar och hur läkarprofessionen aktiv tagit del i denna förändring. Diskussion kommer även att föras om vad konsekvenserna blir när en profession blir granskningsbar.

Elin Funck är docent i företagsekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö.”Mobbning ur olika perspektiv” med Christina Björklund
19 april 2017

Seminariet syftar till att förstå mobbning ur ett medarbetarperspektiv och hur det kan förebyggas samt presentera resultat från den pågående studie ”Chefer i skottlinjen!” som behandlar chefers utsatthet för mobbning.

Föredragshållare för seminariet är Christina Björklund, docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Jan Ljungberg är professor i informatik och ingår i forskargruppen IT och innovation vid Göteborgs universitet.”Populär eller legitim – myndighetsarbete och sociala medier” med Jan Ljungberg
22 mars 2017

Sociala medier som Facebook och Twitter har blivit en självklar del av många offentliga organisationers medborgarservice. Traditionellt har datorisering av myndighetsarbete baserats på principer om effektivitet, produktivitet och kontroll. Sociala medier däremot, förknippas snarare med en informell ton, sociala nätverk och viral spridning av information utom kontroll. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för myndigheter. I forskningsprojektet ”Digitaliseringens paradoxer – sociala medier i myndighetsarbete” studerar vi de spänningar som uppstår när olika principer möts i myndigheters användning av sociala medier.

Jan Ljungberg är professor i informatik och ingår i forskargruppen IT och innovation vid Göteborgs universitet.”Individual’s Work-life Experiences: A question of Balance, Conflict, Enrichment, Integration or Segmentation” med Jean-Charles E. Languilaire
22 februari 2017

Reaching a meaningful life by developing different life domains and manage them is becoming one the main needs for around 80% of the working force. However, it is not without challenges for individuals. Work-life research has since several decades tried to understand these challenges using a multiple of concepts among those ”work-life balance”, ”work-life conflict”, work-life enrichment”, “work-life integration”, work-life segmentation”. The aim of this presentation is to reconcile these concepts to discuss and define a total individual’s work-life experiences.

Jean-Charles E. Languilaire holds a Ph.D in Business Administration and work as an Assistant Professor at Malmö University with a focus on Leadership, Organisation, HRM & Service Management. His research interests concern Boundary Management and Individual work/non-work experiences. Ta gärna del av den Powerpoint som visades under seminariet.”Privata angelägenheter på arbetstid” med Lars Ivarsson
25 januari 2017

Alltsedan den industriella revolutionen har företagsledningar varit ytterst angelägna om att anställdas arbetstid ska ägnas åt arbetet, och ingenting annat. Detta intresse har knappast mattas över tid, utan kanske snarare stegrats i och med etablerandet av ledningsfilosofier såsom Lean (Production) och New Public Management. Trots att vi förväntas att ägna arbetstiden åt just arbetet så förekommer det en rad olika ”aktiviteter” av privat karaktär på våra arbetsplatser. Utifrån bland annat ett Forte-finansierat forskningsprojekt diskuteras frågor som vad det är vi ägnar oss åt och varför, hur beteendet rättfärdigas och huruvida det är skillnader mellan anställda och chefer. I förlängningen aktualiseras aspekter såsom arbetstrivsel, lojalitet, jämlikhet, engagemang, produktivitet.

Lars Ivarsson är docent i arbetsvetenskap och verksam på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskning fokuserar i huvudsak på upplevelser och erfarenheter av det dagliga arbetet. Här kan du ta del av den power-point som visades under seminariet.”Ledarskap i socialtjänsten: förutsättningar, hinder och möjligheter” med Susanne Tafvelin
25 maj 2016

Seminariet ger en översikt av forskning kring ledarskap i socialtjänstverksamheter, samt rapporterar resultat från ett antal forskningsprojekt med fokus första linjens chefer i socialtjänsten.

Susanne Tafvelin är leg. Psykolog och lektor vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Hennes avhandling från 2013 handlar om ledarskap i socialtjänsten. Efter en postdok vid Karolinska institutet med fokus på hälsofrämjande interventioner, driver hon för närvarande ett ledarträningsprojekt i samarbete med Umeå kommun.”Positive psychology and worker wellbeing” med Thomas Clausen
4 maj 2016

How can positive concepts such as organizational commitment and experience of meaning at work contribute towards explaining important outcomes, such as sickness absence and exclusion from the labour market? At this seminar we will discuss how positive approach to work and organizational psychology adds to the field of work and organizational psychology.

Thomas Clausen, Ph.D. in psychology and senior researcher at the National Research Centre for the Working Environment in Copenhagen. His research focuses on positive work and organizational psychology.”Att vara chef i offentlig sektor – om chefers förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa” med Lisa Björk
16 mars 2016

Att vara chef i offentlig sektor kan vara ett mycket stimulerande, men även ett väldigt krävande uppdrag; särskilt om man är chef i linjen med stark förankring i kärnverksamheten. Första linjens chef inom den offentliga sektorn befinner sig mitt i centrum där profession, verksamhetsbehov och politiska beslut möts. Under seminariet kommer Lisa att presentera resultaten från Chefios-projektet – ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som bland annat analyserat hur ser en organisation ut där det går att vara en bra chef.

Lisa Björk arbetar som utvecklingsledare i organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. År 2013 disputerade hon med en avhandling om chefers förutsättningar i offentlig sektor och hennes forskning och undervisning handlar om styrning, organisation och arbetsmiljö, ofta ur ett genusperspektiv.