Angående Stigs inlägg

by ELLEN SUNESON on 2012/02/10

Dagspressen i Sverige är privatägd och starkt knuten till en målgrupp och en agenda. Den här målgruppen består till stor del av personer med bra inkomster och liberala åsikter – något som självklart får konsekvenser för vilka journalister som får skriva för den tryckta pressen och på vilket sätt deras åsikter presenteras. I höst utbröt en debatt om journalistikens roll i det nya mediesamhället. De digitala mediernas framgångar har tvingat tillbaka de tryckta (pappers) medierna. Allmänhetens möjligheter att anta journalisternas reflekterande roll på bland annat bloggar och mediesajter har gjort fler röster hörda i samhällsdebatterna. Många etablerade journalister menar att detta sker på bekostnad av en kvalitativ nyhetsrapportering och hävdar att ”bloggprosan”, historielösheten och dumheten breder ut sig i texter som blir allt kortare (http://wpmu.mah.se/kj/2011/11/30/natet-som-hot-mojlighet-och-tidstjuv/). Jag saknar en ideologisk och politisk diskussion i höstens debatt.

 

Det finns många viktiga ämnen att diskutera i och med att mediernas uttrycksformer har förändrats radikalt under en mycket kort tidsperiod. Exempelvis är det viktigt att uppmärksamma och diskutera konsekvenserna av att Internetsidor, med sin riktade reklam och sitt insamlande av personuppgifter, börjar få rollen som vår enda kommunikation med händelser i omvärlden. Men istället för att föra en debatt kring allmänhetens växande beroendeställning i relation till Internet diskuterades alltså riskerna med att Internet gett rum för röster från den stora grupp i samhället vars värderingar och åsikter otroligt sällan får höras inom de tryckta medierna. I ljuset av mer allvarliga följder av ett nytt slags mediesamhälle framstår den stora diskussionen som fördes bland verksamma journalister i höstas som rent löjlig.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: