Citispyce

(2013-15)

CITISPYCE – Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe

Malmö högskola och Malmö stad medverkade under 2013-15 som två av 13 partners i det treåriga forskningsprojektet Citispyce. Projektet finansierades av EU:s sjunde ramprogram och leddes av Aston University i Birmingham. Sammantaget deltog partners från 10 städer: Atén, Barcelona, Birmingham, Brno, Hamburg, Krakow, Malmö, Rotterdam, Sofia och Venedig. Utgångspunkten för Citispyce var den ökande ojämlikhet som drabbar ungdomar. Projektet syftade till att skapa kunskap om hur politiker och tjänstemän kan minska denna ojämlikhet genom att lära av sociala innovationer som har utvecklats av, med och för ungdomar i stadsdelar och bostadsområden präglade av utanförskap.

Malmö högskola var partner i projektet genom institutionen för Urbana Studier. Ansvarig på Malmö högskola var Mikael Stigendal, professor i Sociologi. Från Malmö högskola deltog även Martin Grander, doktorand i Urbana Studier, och Jonas Alwall, lektor i IMER. Citispyce bestod av följande delprojekt:

• Analys av orsakerna till den ojämlikhet som drabbar ungdomar. Det gjordes 2013 under ledning av Mikael Stigendal och resulterade i 10 rapporter om städerna i sina nationella sammanhang samt en övergripande rapport som jämför orsakerna ur ett europeiskt perspektiv. Rapporten om Malmö skrevs av Martin Grander och den övergripande rapporten av Mikael Stigendal:

Grander, Martin (2013) Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people.
Stigendal, Mikael (2013) Causes of inequality affecting young people in 10 European cities.

• Interaktiva undersökningar av två områden i varje stad vad gäller hur orsaker kommer till uttryck och hanteras av olika aktörer (kommunala förvaltningar, civilsamhälle etc). Det gjordes 2013 och resulterade i 10 rapporter samt en övergripande och jämförande rapport. Rapporten om Malmö skrevs av Martin Grander och Mikael Stigendal:

Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP3 Malmö.

• Intervjuer med ungdomarna i dessa områden om hur ser på sin situation, ojämlikheten och dess orsaker samt vad de försöker göra åt den. Det gjordes 2014 och resulterade i 10 rapporter samt en övergripande och jämförande rapport. Rapporten om Malmö skrevs av Martin Grander och Jonas Alwall:

Grander, Martin & Alwall, Jonas (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP4 Malmö.

• Utforska socialt innovativa lösningar som utvecklas av, med och för ungdomar i utanförskapspräglade områden, för att bekämpa ojämlikheten, stärka ungdomar och förbättra deras situation. De gjordes 2014 och i Malmö anknöt vi till den ESF-finansierade förstudien “Samverkan för att lösa problem med innanförskapet”. En rapport om detta har skrivits på svenska av Mikael Stigendal med inriktning på ESF-projektet och Martin Grander har skrivit en rapport på engelska med inriktning på Citispyce. Ingen av dessa rapporter har dock ännu publicerats (5 april 2016).

Citispyce hade sin slutkonferens i Birmingham, 2-4 december 2015. Ingen slutrapport hade då skrivits. När detta skrivs den 5 april 2016 har ännu ingen slutrapport skrivits med svar på den övergripande forskningsfrågan. Däremot planerar Mikael Stigendal att skriva en bok om det.