Breaking Down Agent Carter

Breaking Down Peggy Carter är ett fanzine där vi tittar närmare på den fiktionella karaktären Peggy Carter och hennes framställning i Marvel Cinematic Universe. Artiklarna i fanzinet har utgått från delar av resultatet i mitt examensarbete, ”No man will ever consider you an equal.” – en feministisk filmanalys av Peggy Carter i Marvel Cinematic Universe.

Mitt examensarbete handlar om kvinnliga superhjältar och diskuterade hur de kan, ska och borde framställas och representeras. Peggy Carters framställning har analyserats och diskuterats med hjälp av olika teorier om kvinnlig och manlig identitet, könade attribut, kvinnlig representation och tokenism. Dessa resonemang har jag omarbetat till korta artiklar i kring några av de områdena som tagits upp examensarbetet. Artiklarna inkluderar några av de resonemang som gjorts i analysen, men mer som artiklar snarare än en vetenskaplig studie.

Budskapet är att lyfta Peggys karaktär och poängtera viktiga aspekter med hennes karaktär, då kvinnliga karaktärers representation både kvantitativt och kvalitativt är något som fortfarande är problematiskt i Hollywood. Speciellt inom action-genren och medier som innehåller superhjältar, då kvinnor har en historia med översexualisering och skeva framställningar. Oavsett om Peggy hade varit en bra eller dålig representation så anser jag att det är viktigt att vi problematiserar och diskuterar kvinnors representationer i en strävan att förbättra dem.

Gestaltande arbete

Examensarbete

Av: Helen Luu