EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att skapa distans till och misstänkliggöra. Då skapas rasism och oförståelse. Bakom Instagramkontot EfterFlykten finns ambitionen att synliggöra de individer som idag klumpas ihop till en massa, de vi kallar asylsökanden. De som egentligen är så mycket mer än sin flyktingstatus, så mycket mer än de få egenskaper de tillskrivs av andra. Genom att lyfta fram och personliggöra dessa individer hoppas jag att kontot fungerar som en utsträckt hand, något som i förlängningen bidrar till färre fördomar och rädslor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontot EfterFlykten består av citat från intervjuer med fem asylsökanden som gjordes i examensarbetet ’Identiteter över gränser’ våren 2017. I examensarbetet studerades hur asylsökanden kan använda sociala medier som ett sätt att hålla kontakt med hemlandet, som ett verktyg i en identitetsskapandeprocess och som ett medel för integration och inkludering. Studiens resultat visade att digitala medier är ett viktig verktyg för upprätthållandet av en kontakt med hemlandet, att de kan spela en roll i en identitetsskapandeprocess och vid aktiv användning även fungera som ett möjliggörande av större integration. I en kontext där vi ser alltfler människor på flykt, samtidigt som vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att förstå hur digitala verktyg kan användas och hjälpa flyktingar, asylsökanden och immigranter.

Kontot EfterFlykten är en förlängning av detta arbete och fokuserar på att främst fungera som ett inkluderande och på att sätta dessa individer i en svensk kontext. Att bidra till integration, förståelse och medkänsla i samhället. En reflektion kring de upplevelser och tankar som uppkommit för min egen del längs med vägen och om individernas historia förs med intention att synliggöra personen bakom citaten.

 

Här finner du Instagramkontot

https://www.instagram.com/efterflykten/

 

Här finner du examensarbetet

Identiteter över gränser

— Anna Johansson

Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns även en blogg som handlar om mina egna tankar kring ämnet. Det gestaltande arbetet kommer ur mitt examensarbete Klä dina identiteter.

Fokus i arbetet ligger på varför vi fortsätter att konsumera så mycket kläder när vi vet att det är andra i världen som får lida av det. Men samtidigt fokuserar arbetet på den ambivalens jag själv, och säkert många andra känner inför konsumtion av kläder. Det är ju även kul med kläder och konsumtionssamhället är en så stor del av hur vi lever i en marknadsstyrd värld. I min essä går jag lite djupare in på ämnet och argumenterar samt berättar om vad jag tycker med influenser från människor som grävt djupare i ämnet. Det görs kopplingar till resonemang från mitt examensarbete och den kunskap som jag tagit med mig därifrån. På bloggen är det en mer vardaglig ton med tankar och funderingar som jag känner berör mig och min omvärld, alltid delad på twitter.

Gå gärna in och titta närmare på andremagnusson.wixsite.com/mtmclothes och ta del av min essä och bloggen. Nedan finner ni lite screenshots från hemsidan.

Mitt och Anton Perssons examensarbete kan du läsa här: Klä din identiteter

Av: André Magnusson

I spy with my little eye – a picture book about our eyes by Lizette Andersson

This is a picture book about screens. However, it’s not really about technology as much as it is about our own bodies’ screening system, namely our eyes. As human beings, we find ourselves today in a world that revolves around screens. Everyday activities depend on us using them, and over the years, we have become really good at it. Not only have we learnt how to master screen technology; we also live through them.

Of the five human senses, vision is considered the most important one. We need our eyes to see what is in front of us so that we won’t be run over or eaten, yes, absolutely. However, the question needs to be asked whether we really need them for the things we cannot see to begin with. For her bachelor’s thesis, Lizette Andersson studied meaning-making practices of visual cues during Live music performance, a mixture of the most immaterial art forms in the world.

What became clear was that to interact with the thing itself, the music, vision is not crucial. On the contrary, the really important thing about vision seems to concern all those other things that surround the thing. If vision is removed, the total experience can lead to feelings of solitude, insecurity, and even anger. On the other hand, the study also demonstrates that sometimes, vision can be a hindrance. On those occasions, the thing needs undivided attention. The only problem is, in the midst of all these screens, giving to someone or something your undivided attention has become increasingly difficult.

Inspired by stories told by the participants in the study, but also friends and family, this picture book forms a collection of fun ways to think about living together as seeing beings, and why it matters.

Happy reading!

Click on this link for a full PDF version of I spy with my little eye

Click on this link for a full PDF version of Lizette Andersson’s bachelor’s thesis What is that Sound?

 

En visuell kommunikationsplattform – reklamförslag till Nazar

Skärmavbild 2016-05-30 kl. 13.01.40

I dagens samhälle finns det enorma möjligheter för en producent att kunna nå ut till en konsument – men betyder möjligheterna per automatik att kommunikationen blir lyckad?

Framväxten av de interaktiva medierna innebär flera nya sätt att kommunicera som utmanar de traditionella medierna, inte minst kostnadsmässigt. Det breda utbudet av kommunikationskanaler tvingar företag att lära känna sin målgrupp för att på bästa sätt kunna nå ut, dels via rätt kanal men även med rätt budskap. Under våren 2016 skrev vi kandidatuppsatsen “En äldre generation i ett nutida samhälle”. Syftet med studien var att analysera och diskutera identitet och medieanvändning i samband med den mediala kommunikationen mellan producent och en äldre konsument i ett postmodernt konsumtionssamhälle. Som utgångspunkt för arbetet användes resebolaget Nazar Nordic, vilket var relevant då de under tidpunkten påbörjat ett arbete med att marknadsföra sig mot målgruppen seniorer.

Studien har visat på viktiga faktorer som man utifrån ett producentperspektiv bör ta hänsyn till för att lyckas nå ut till en äldre målgrupp. Utifrån fokusgruppsintervjuer med seniorer, 65-82 år, har vi kunnat konstatera att målgruppen inte kan betraktas som homogen. Vi har kunnat tyda vissa skillnader som berör de deltagandes medieanvändning, konsumtionsbeteenden samt attityder gentemot reklam. Nazars befintliga reklam har visat sig vara svår för målgruppen att relatera till, något som kan bero på att innehållet präglas av attribut som seniorer inte kan identifiera sig med.

Vårt gestaltande arbete är en visuell kommunikationsplattform som bygger på studiens huvudresultat och är tänkt att fungera som en vägvisare i Nazars framtida kommunikativa arbete. Plattformen innehåller sex olika personas som representerar målgruppens mest framträdande egenskaper, åsikter och önskemål. Utifrån dessa personas har vi sedan skapat fyra olika reklamförslag som är tänkta att kunna nå olika delar av målgruppen via olika kommunikationskanaler, språkliga budskap och visuella budskap.

Två exempel på personas

Två exempel på personas

Ett exempel på reklam

Ett exempel på reklam

Här kan du läsa vår kandidatuppsats
Här kan du se vår visuella kommunikationsplattform

Ebba Mathiasson och Malin Cronqvist

 

Svenska Afghanistankommittén söker praktikanter hösten 2016

Svenska Afghanistankommittén (www.sak.se) är en svensk biståndsorganisation med 12 lokalkommittéer i Sverige. I Malmö öppnar lokalkommittén upp för att ta emot praktikant för hösten 2016 då uppgifterna framförallt kommer att kretsa kring ett event med mediaprofilen Lasse Bengtsson samt utveckling av kommunikationen via sociala medier och även gentemot stödmedlemmarna.
En praktikant som är passande för dessa uppgifter läser media-och kommunikation på högskolan. För mer information vänligen kontakta:
Marie Westerberg linamarie79@gmail.com

Styrelseledamot
Svenska Afghanistankommittén Malmö

(Untitled)

Vårt gestaltande projekt vi hade under 4 veckor i Fotografi under termin 3, Mitt projekt kallades ”Film noir– Kvinnan och Rollen”. Där jag gjorde feministiska tolkningar av kvinnan inom genren film noir, med inspiration från klassiska filmer från dess storhetstid på 40-talet – Jesper Moldvik

(Untitled)

“Jag ville illustrera hur människor omedvetet använder vatten i sin vardag och hur det skulle kännas om det helt plötsligt skulle försvinna, försöka bevisa hur mycket det tas för givet och göra folk mer medvetna om problemet” – Anna Farrington

studentarbete åk1

Kursstarten under programmets första år börjar bland annat med ett praktiskt gestaltande projekt med fokus på digitala medier. Studenterna arbetar i grupp och får fria händer i att gestalta det föränderliga medielandskapet och dess konsekvenser. Projektet genomsyras av ett genusperspektiv där studenterna framför analyser av hur medier skapar/reproducerar identiteter och gemenskaper, men även skillnader.

 

“En film om hur “manligt” och ”kvinnligt” ofta förmedlas genom media”

(Untitled)

“Hur påverkar media vårt sätt att uppleva och vara med varandra? Ligger det stereotypt manliga och kvinnliga så långt ifrån varandra idag, eller är vi på väg mot ett mer jämlikt och genusmedvetet samhälle? Detta är några frågor som denna film vill belysa.”

 

Media formar oss

Media formar oss skildrar hur vi människor ständigt påverkas av den bild och de stereotypiska normer som media skapar. Detta genomsyras i vårt vardagliga liv – hur vi poserar i bilder, hur vi sitter och står samt hur/vad vi äter. Dessa normer glorifieras bland annat genom reklambilder som vi (o)medvetet strävar att efterlikna. Vid en direkt jämförelse mellan reklambilder och våra Facebook-bilder under arbetets gång fick vi alla ett uppvaknande i hur dessa normer manifesteras in i våra vardagliga liv.