Brandskyddsföreningen Skåne på sociala medier

Att vara kompetent inom sitt yrke är inte nödvändigtvis detsamma som att vara skicklig på sociala medier. I vårt gestaltande arbete ger vi en överblick gällande dos and don’ts, strategier och tonalitet passande för Brandskyddsföreningen Skånes annalkande arbete med sociala medier.

Vårt examensarbete var en målgruppsanalys på unga vuxna boende i MKB:s studentlägenheter och vi undersökte deras attityder, motivationer och praktiker gällande brandrisken i den egna lägenheten. Vi sökte även förstå hur deras riskförståelse såg ut samt inställning till riskinformation och sociala medie-användning. Det gestaltande arbetet i sin tur, utgjordes av en Prezi och ett manus som vi presenterade på Brandskyddsföreningen Skånes styrelsemöte, med anledning att föreningen vill börja kommunicera via digitala kanaler.

Vi delgav resultaten från vår studie, om Brandskyddsföreningens övergripande grafiska profil, nyckelord som kommunikationen ska utgå ifrån och några punkter att ha i åtanke när man som förening arbetar med sociala medier. Vi presenterade även exempelinlägg för deras kanaler som ni kan se nedan, manuset med länk till Prezin hittar ni i sin helhet här.

Reklamproducent och konsument redan från barnsben

I dagens samhälle finns det stor problematik kring hur barn exponeras för men även exponeras själva i kommersiella syften på sociala medier, i synnerhet på Youtube. Denna problematik talas det väldigt lite kring och kanske är det så att detta fortfarande är ett okänt fenomen för många.

Mitt examensarbete utgörs av en kvalitativ studie där jag genom innehållsanalyser undersöker hur kommersiella intressen tar sig uttryck i kvinnliga vloggares vloggar på plattformen Youtube. I studeien analyseras vloggavsnitt från två av Sveriges mest populära och största kvinnliga vloggare på Youtube med inriktning på skönhet, mode och livsstil. De kommersiella uttrycken blir tydliga i vloggavsnitten genom att produkter visas, ges omdöme och provas av vloggaren och resultat som framkommit genom studien tyder på att kvinnliga vloggare kan liknas vid förebilder eller kändisar som genom sina Youtube-kanaler blir ambassadörer för företag inom skönhetsbranschen och modeindustrin för att kommunicera varumärkenas kommersiella uttryck.

I mitt gestaltande arbete byter jag fokus och fokuserar här hur barnen, både som mottagare och som producenter för kommersiella krafter själva. Jag har skrivit en essä som heter Reklamproducent och konsument redan från barnsben där jag lyfter det faktum att barn utsätts för otroliga mängder kommersiella uttryck på exempelvis Youtube som för dem kan vara svåra att tolka. Där vloggarna de följer snarare ses som kompisar som tipsar än som ambassadörer för ett varumärke. Jag lyfter även det faktum att dessa ambassadörer i många fall bara är barn själva. Jag vill genom min essä lyfta upp problematiken kring vad barn exponeras för, och kanske rent av utnyttjas till i kommersiella syften, ett ämne som bör tas upp till offentlig debatt.

Möts igen – fanfiction som förlänger den populärkulturella upplevelsen

Möts igen är en fanfiction-novell som syftar till att förlänga producenters kulturproduktion och ge utrymme för fansens egenproducerad material som stärker identitetsskapandet och gemenskapen inom communityn. Med min text vill jag omskapa berättelsen som lesbiska karaktärer ofta möter i populärkulturella sammanhang – olyckliga slut, och istället omvandla det till något positivt och ge plats till ett mer stärkande gestaltande.

Jag valde att skriva fanfiction för jag ville vara med och skapa, likt de aktivister jag skrev om i mitt examensarbete, en förlängning av det populärkulturella materialet. Genom egenproducerade material kan fans känna samhörighet och stärka den egna identiteten. Att jag väljer att skriva fanfiction blir då ett sätt att komma nära dessa personer som jag skriver om i min uppsats. Istället för att skriva om fansen, integrerar jag nu med dem och rör mig inom kollektivet där jag genom mitt material ger någonting tillbaka till fandomen. De problematiska inslagen som finns i The 100 kan genom fanfiction raderas och skrivas om till en annan utgång där fansen väljer att skriva scener som de anser saknas i serien.

Jag vill också synliggöra fanfiction vilket jag upplever fått dålig status och uppfattas i många fall som onödig och fånig. Fanfiction till skillnad från andra skönlitterära texter fokuserar på att söka gemenskap och engagemang. Fans kommenterar, likear och delar varandras berättelser, på så vis kan också det egna intresset för skrivandet och läsandet växa. Vi hör ständigt att ungdomar läser för lite. Fanfiction kan då vara ett sätt att väcka läsintresset genom att placera sin favorit film/serie i en litterär kontext.

Mitt examensarbete hade som syfte att undersöka hur fan-aktivistiska praktiker online kan skapa gemenskap bland fans och bidra till social förändring för hbtq-personer. Jag analyserade fansens engagemang, gemenskap och praktiker, relationen mellan producent och fans samt begreppet bury your gays. Jag positionerade mig inom fältet fanstudier och betraktade publiken som en aktiv och kreativ aktör. Resultatet av studien visade att fansen kollektivt kunde skapa en långvarig och handlingskraftig rörelse för att belysa hbtq-frågor. Då konvergensen och fankulturen utvecklats tillsammans kunde fans förlänga producenternas kulturproduktion och ge utrymme för egenproducerat material som även stärkte fansens identiteter.

Om ni vill läsa mitt examensarbete så finner ni den här:Bang Bang! I Shot You Down With A Straight Bullet

Om ni vill läsa min fanfiction finner ni den här: Möts igen

Av: Sofie Lundblad

Det problematiska med att exponera barn i sociala medier

I dagens samhälle finns det stora problem kring hur barn exponeras i sociala medier. Det verkar som att de flesta tycker att detta är moraliskt fel, men ändå så fortsätter vi att publicera bilder och liknande till höger och vänster.

I vårt examensarbete ville vi genom kvalitativa intervjuer undersöka varför mammor exponerar sina barn i sociala medier. För att nå ett resultat intervjuade vi sju mödrar i olika åldrar. Genom studien kom vi bland annat fram till att mammorna, i och med sociala mediers framväxt, har skapat ett beteende där de söker bekräftelse av den kollektiva identitet de anser sig tillhöra. Bilderna på barnen fungerar i sin tur som ett verktyg för att nå denna bekräftelse.

I examensarbetet fokuserade vi på varför mammor exponerar sina barn i sociala medier.
I mitt gestaltande arbete har jag dock valt att byta fokus en aning. Jag har skrivit två längre och fristående blogginlägg vilka jag har publicerat på https://tanktillblog.wordpress.com. Den ena texten har jag valt att kalla för ”Kära mammor – vad hände med systerskapet?” Denna text berör det problem som kommit i och med sociala medier, där mammor ofta läxar upp varandra. Vi pratar ofta i feministiska sammanhang om det så kallade systerskapet, men det tycks inte återfinnas i samma utsträckning bland mammor på sociala medier. Detta problem är något som jag försökt att lyfta i min text. Det andra blogginlägget heter ”Äger du makten över ditt barns integritet?”, och där diskuterar jag det faktum att vuxna människor tar sig friheten att bestämma vilka bilder på barn som är okej att publicera på sociala medier. Jag vill genom mitt blogginlägg belysa att barnen har sin egen integritet och att de själva borde få bestämma vad som ska publiceras på dem.

Vill ni läsa mitt och Johan Petterssons examensarbete finner ni det här Examensarbete_Liljesson_Pettersson_vt2017.-7

Av: Rebecca Liljesson

Amicitia – En novell om kvinnlig vänskap

Amicitia är en novell som fokuserar på vänskap utifrån en kvinnlig karaktär i olika skeden i livet. Genom att beskriva kortare glimtar av hur vänskap kan te sig, beroende på hur gammal en är, hoppas jag som författare kunna skildra både underhållande, tacksamma och smärtsamma stunder.

Novellen tar avstamp i berättelser från åldrarna 6, 12, 16, 20, 24 och 28 år. Som fokuserar på händelser i livet som kan vara applicerbara för de flesta läsare. Vänskap är en relation som kan ses som den första riktiga relationen utanför familjekontakten, som kan orsaka både smärta och lycka. Att ha en vän kan vara direkt avgörande i vissa situationer, då de hjälper en upp när man faller, stöttar en när det behövs eller fnittrar med en när det är det enda som fungerar. En vän kan också vara jobbig, enerverande och inte förstå någonting. En vän kan vara en relation som egentligen bara fortgår för att det är bekvämt. En vänskapsrelation borde få lika mycket plats som vilken annan relation. Och det borde också vara lika självklart att kunna avsluta relationen som en parrelation. Vänskap ska lyfta en och ge en energi, det ska vara en relation där båda ger och tar lika mycket.

Mitt examensarbete fokuserade på Filip Hammar och Fredrik Wikingssons vänskap, utifrån deras podcast och hur lyssnare uppfattade den. Mitt resultat visade på att kvinnor inte kände sig lika inkluderande som männen gjorde, men också att Filip och Fredrik faktiskt också förhöll sig distanserande till kvinnor i deras sätt att referera till kända personer. De kvinnorna som de faktiskt refererade till, nämnde de också i majoriteteten av fallen i samband med en nära manlig släkting. Jag valde därför att i mitt gestaltande arbete skildra en kvinnlig vänskap. Detta då jag tror att det kan vara betydelsefullt för att låta kvinnors relationer bli jämställda med männens.

Vill ni läsa mitt examensarbete så finner ni det här: Examensarbete_ElinJessen2017

Vill ni läsa min novell, så gör ni det här: Novell_Elinjessen

Av: Elin Jessen

När kvinnor tar makten

I mitt examensarbete skrev jag om hur fyra kvinnor i maktposition från olika länder och kulturer blev representera i media. Min empiri i mitt examensarbete var texter och bilder från olika dagstidningar. Eftersom dessa kvinnor var från olika länder, valde jag att analysera mitt material från dagstidningar från deras hemland. Det gestaltande arbetet skrev jag fyra krönikor om dessa fyra kvinnor jag analyserat i mitt examensarbete, i en mer satirisk form. Jag vill med hjälp av humor försöka belysa och samtidigt förvrida dessa problem och faktorer som finns i representationen av kvinnliga makthavare då den påverkas mycket på grund av deras kön. Det läggs fokus på andra saker som inte är relevant inom deras politiska arbete.

När jag arbetade med mitt examensarbete läste jag många artiklar i olika former. Det fanns dock förvånansvärt många artiklar och krönikor som har en underliggande betydelse att när det kommer till kvinnor i maktposition förminskas de på olika sätt. Exempelvis är det är konstanta referenser till att det är kvinnor, på ett negativt sätt. Jag kom därför upp med idéen till mitt gestaltande arbete att skriva krönikor om dessa fyra makthavare som jag analyserat i mitt examensarbete. Genom att använda mig av satir/humor och göra en slags parodi av dessa kvinnor, ville jag belysa de problemområden som finns i dagens representation. Det kan handla om tituleringar, utseendefixering, påvisar vissa så kallade ”feminina egenskaper”, allt för att kunna koppla ihop det med vad den stereotypa kvinnan är och hur hon framställs.

Jag anser att detta är ett problem, att media fortfarande har en traditionell syn på kvinnor och att detta präglas i medierapporteringen, vilket tyder på de jämställdhetsproblemen som fortfarande existerar, trots att det handlar om personen som blivit utnämnd till världens mäktigaste kvinna. Därför ville jag i mina krönikor framställa dessa kvinnor på ett ironiskt sätt för att uppmärksamma problematiken i medierapporteringen. Även fast det som jag skriver är ironi och överdrivet, är det även tagit ur en verklig kontext och är någonting som fortfarande pågår i medierapporteringen av kvinnor i maktposition.

Om du vill läsa mitt examensarbete hittar du det på följande länk När kvinnor tar makten.
Mitt gestaltande arbete hitta du här

Av: Emelie Selldén

“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande arbetet ville vi ta vara på vår nya kunskap kring vad kläder och konsumtion har för betydelse för ens identitet genom att skapa en reklamkampanj.

Vår idé till det gestaltande arbetet väcktes utifrån våra intervjuer i examensarbetet där vi lät våra respondenter titta på några utvalda bilder och utifrån kläderna berätta kvinnans identitet. Det visade sig att respondenterna många gånger tydligt kunde utge vem kvinnan var, vad hon kunde arbeta med, var hon kom ifrån och vad hon kunde tänkas ha för intresse. Detta visar på hur kläder kommunicerar till allmänheten genom underliggande koder och signaler. I intervjuerna visades det sig att många respondenter ansåg sig vara opåverkade och självständiga i sina val, men som sedan under intervjuns gång trots allt visade sig känna ett behov av grupptillhörighet och gemenskap. Människan vill känna samhörighet med andra och vill passa in i vissa sociala sammanhang. Olika situationer har olika klädkoder som människan gärna följer för att passa in. Till exempel är kanske ett par kostymbyxor att föredra vid en arbetsintervju istället för ett par mjukisbyxor, medan mjukisbyxorna är att föredra för en mysig hemmakväll. De olika byxorna får olika betydelser i olika kontexter.

Vi har skapat en reklamkampanj för Facebook och för annonsering på stan med fokus på identitet. Reklamkampanjen utfördes för det fiktiva klädesföretaget New Identity som säljer identiteter. Till exempel handlar detta om att sälja identiteten ”Framgångsrik” istället för klädesplagget ”Kavaj”. Kavajens underliggande koder är ofta någon form av karriär eller framgång. Reklamkampanjen är uppbyggd genom bilder från H&M och Gina Tricot. Vårt val att använda dessa två klädesföretag var dels för att det framkom i en förundersökning till vårt examensarbete att de två klädesföretagen var i topp att handla från samt följa på sociala medier. Bilderna redigerades i Photoshop för att sedan användas i mockups för Facebook och annonsering i stan så att vår idé kommer till liv.

Här kan du läsa vårt examensarbete Du är unik, precis som alla andra

Här kan du se vårt gestaltande arbete Kom och köp en identitet

Av: Malin Andersson & Emelie Eneberg

5inist javisst!

Mitt examensarbete handlar om kroppsaktivismen på Instagram och hur den kan förstås som en feministisk kamp och som ett uttryck för post-feminism. Genom intervjuer med fyra kroppsaktivister kunde jag urskilja att det fanns en oro kring att dela med sig av sina feministiska åsikter på Instagram på grund av rädsla för att bli uthängd eller påhoppad. Syftet med mitt gestaltande arbete har därför varit att sprida medvetenhet kring den nätmobbning som finns mellan feminister på sociala medier och på så sätt skapa tolerans gentemot varandras, ibland olika, feministiska åsikter.

Nätmobbning och beteende på sociala medier har länge varit på tapeten i det svenska medielandskapet. Hatkommentarer och påhopp har blivit vardagsmat för många som är aktiva på sociala medier, i synnerhet uttalade feminister. Men det är inte bara nättroll och anti-feminister som står för dessa påhopp, även feminister har en tendens att hänga ut och hoppa på andra feminister. Detta märktes inte minst på några av mina respondenter under mina intervjuer, de valde att inte dela med sig av sina feministiska åsikter just på grund av detta.

Jag valde därför att gestalta detta genom en blogg med syftet att diskutera och problematisera detta genom tre olika situationer där kvinnor hänger ut andra kvinnor på grund av att de inte har samma åsikter eller syn på olika frågor. Enligt mig är detta ett problem och skapar otrygghet även i feministiska forum som egentligen borde vara ett säkert rum att diskutera feminism i. Det hårda klimat i de feministiska forumen på sociala medier gör att många inte vågar ge sig in i diskussioner vilket gör att många värdefulla röster i får höras. Därför vill jag genom min blogg, försöka förändra synen på att det finns en rätt och en fel feminism och istället försöka få människor att lyssna på varandras feministiska analyser och diskutera med en god ton på de digitala plattformarna.

Läs gärna mitt examensarbete, Min kropp, mitt vapen.

EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att skapa distans till och misstänkliggöra. Då skapas rasism och oförståelse. Bakom Instagramkontot EfterFlykten finns ambitionen att synliggöra de individer som idag klumpas ihop till en massa, de vi kallar asylsökanden. De som egentligen är så mycket mer än sin flyktingstatus, så mycket mer än de få egenskaper de tillskrivs av andra. Genom att lyfta fram och personliggöra dessa individer hoppas jag att kontot fungerar som en utsträckt hand, något som i förlängningen bidrar till färre fördomar och rädslor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontot EfterFlykten består av citat från intervjuer med fem asylsökanden som gjordes i examensarbetet ’Identiteter över gränser’ våren 2017. I examensarbetet studerades hur asylsökanden kan använda sociala medier som ett sätt att hålla kontakt med hemlandet, som ett verktyg i en identitetsskapandeprocess och som ett medel för integration och inkludering. Studiens resultat visade att digitala medier är ett viktig verktyg för upprätthållandet av en kontakt med hemlandet, att de kan spela en roll i en identitetsskapandeprocess och vid aktiv användning även fungera som ett möjliggörande av större integration. I en kontext där vi ser alltfler människor på flykt, samtidigt som vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att förstå hur digitala verktyg kan användas och hjälpa flyktingar, asylsökanden och immigranter.

Kontot EfterFlykten är en förlängning av detta arbete och fokuserar på att främst fungera som ett inkluderande och på att sätta dessa individer i en svensk kontext. Att bidra till integration, förståelse och medkänsla i samhället. En reflektion kring de upplevelser och tankar som uppkommit för min egen del längs med vägen och om individernas historia förs med intention att synliggöra personen bakom citaten.

 

Här finner du Instagramkontot

https://www.instagram.com/efterflykten/

 

Här finner du examensarbetet

Identiteter över gränser

— Anna Johansson

Outkasts – skatekulturen inifrån

När Malmö stad vill använda skatekulturen i sin marknadsföring för att uppfattas som en kreativ och nytänkande stad, så väljer de att visa upp de delar av kulturen som är attraktiva för allmänheten som skatetävlingar och organiserade arrangemang och visar inte upp skatekulturen i sin helhet. På så sätt blir skatekulturen missrepresenterad för personer som besöker Malmö stads skatearrangemang och får en felaktig bild av vad skatekulturen är och innebär. Jag har därför skapat fotoutställningen ’Outkasts – skatekulturen inifrån’ för att visa min syn på skatekulturen där jag vill försöka ge en mer heltäckande bild av skatekulturen som ett komplement till de skatetävlingar som Malmö stad arrangerar för allmän beskådning. Utställningen kommer ställas ut under Malmö stads skatetävling Skate Malmö Street mellan 11-13 augusti på konsthallstorget i Malmö för att besökare ska få möjlighet att se fler delar av skatekulturen än bara tävlingsdelen och på så sätt få en bättre inblick i hur skatekulturen faktiskt ser ut.

 

Utställning på konsthallstorget under Skate Malmö Street 11-13 augusti

Soundtrack till utställningen