The New State of Music

Om du läser det här har du förmodligen också någon gång lyssnat på musik digitalt. Låter det dumt och uppenbart? “Det är klart att jag gör det! Vem gör inte?”. Så kanske du tänker precis just nu. Och det är precis i det till synes uppenbara och självklara faktumet som min artikel “The New State of Music – How technology and digital consumption patterns affect music’s place in our world and the individual’s relationship to it” djupdyker i för att visa på hur ett sådant tillstånd påverkar vårt förhållande till musik, och i ett längre lopp, samhället och kulturen i stort.

Artikeln utgår från mitt examensarbete som just fokuserade kring frågor om digital musikkonsumtion. Det finns givetvis många olika utgångspunkter kring frågan om hur en sådan utveckling påverkar oss och vilken plats musiken kan ses ha intagit i våra liv, vilket även resultaten av examensarbetet visade på. Men i min artikel har jag valt att fokusera på musikens roll sett till frågor om identitet och hur ett sådant digital tillstånd också leder till att traditionella sub-kulturer som traditionellt har haft sin utgångspunkt och ideologiska kärna i musiken håller på att försvinna. Jag berör också frågor om vilka nya roller och syften musiken istället idag fyller för oss, som har uppstått som en konsekvens av teknologin och en digital distribution av musik. Genomgående ställer artikeln även, med bakgrund i redogörelser och diskussioner kring ovanstående områden, frågor om framtiden när, som framgår i artikeln, relativt få aktörer numera besitter en sån stor makt över hur vi får tillgång till och sätten som konsumtionen av musik sker på. Vad är framtiden för musiken?

Texten är publicerad på min och en väns publikation om populärkultur som heter The Culture Point. Där hittar du andra intressanta texter som berör populärkultur av andra skribenter. För att komma till min artikel klickar du här!

Examensarbetet i sin helhet: Soundtrack till din vardag

Av: William Wikner

Klarar du dig utan musik?

En ständig närvaro av digitala medier kan reducera musiken till ett bakgrundsljud. Som motreaktion till det startade jag bloggen Musikexperimentet i mitt gestaltande arbete, där jag låter mig lyssna på en låt om dagen i en veckas tid. Jag skriver om min upplevelse av den veckan, vilken musik jag valde att lyssna på och farorna samt fördelarna med vår överkonsumtion av musik.

Grunden för mitt lilla musikexperiment var examensarbetet Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer som jag skrev tillsammans med William Wikner.

Från examensarbetet tog jag med mig framförallt människors förändrade, och utökade, konsumtionsvanor när det kommer till musik i digitala kanaler. Jag ville ta reda på vad som skulle hända om jag gick i motsatt riktning. Så under en veckas tid utsatte jag mig själv för utmaningen att bara få lyssna på en låt, en enda gång, varje dag. I bloggen skrev jag om veckan i ett slags dagboksformat, med en tydlig kronologisk övergång från prolog till epilog – med sju dagar där emellan.

Budskapet med mitt gestaltande arbete var att få läsaren att tänka efter och reflektera över sin egen musikkonsumtion. Det är trots allt viktigt att vi gör det för att inte riskera att ta musiken för givet.

Du hittar till bloggen här: https://musiknonstopsite.wordpress.com/ 

Här kan du läsa examensarbetet i sin helhet: Soundtrack till din vardag

Av: David Carlsson

Instagramakuten

Allt eftersom fler privatpersoner nyttjar Instagram börjar även företags närvaro på plattformen öka. I takt med detta växer kampen om användares uppmärksamhet. Men vilken typ av innehåll eftersträvas och vad får användare ut av att följa företag på plattformen?

I mitt examensarbete ”Slaget om uppmärksamhet” belyses individers bakomliggande motiv till att interagera med företag på Instagram. Undersökningen baseras på tretton kvalitativa forskningsintervjuer. Studien resulterar bland annat i tre centrala drivkrafter till att följa företag på Instagram: information, inspiration och identifikation. Dessutom föredras varierande innehåll som visar på företags trovärdighet, professionalitet och som en kan identifieras med.

Mitt gestaltande arbete ”Instagramakuten” kan betraktas som en förlängd arm av examensarbetet. Eftersom det senare resulterade i handfasta tips på hur individer önskar att företag kommunicerar på Instagram blev det en självklarhet att skapa en webbsida och ett Instagramkonto med syfte att fungera som ett kommunikations- och strategiunderlag för företag att använda sig av. Här hittar du konkreta tips och exempel på hur företag bör kommunicera för att få individers uppmärksamhet på Instagram.

Läs examensarbetet här: Slaget om uppmärksamhet

Av: Tess Hamark

 

Nätmoralen

Vårt gestaltande arbete handlar om kampen för ett bättre moraliskt klimat på internet. Vi har skapat en webbsida vilken berör resultat som vi kommit fram till i vårt examensarbete i Medie – och kommunikationsvetenskap. Webbsidan har som syfte att uppmärksamma problematiken med näthat och informera människor om hur de kan vara med och göra internet till en trevligare plats.

Webbsidan www.natmoralen.wordpress.com har som huvudfokus att vara informativ och utbildande gällande ett moraliskt beteende på internet. Den vänder sig främst till nya och ovana internetanvändare vilka har begränsad kunskap om vad som är lämpligt att uttrycka på digitala medier. Webbsidan lyfter exempel på näthat för att upplysa besökaren om hur det tar sig i uttryck. Besökaren får även ta del av information vilken belyser vikten av att vara källkritisk. Samtidigt bjuder webbsidan in läsaren till att vara med och engagera sig i arbetet för ett moraliskt klimat på internet. Vidare tipsar den om stöd och hjälp för den som känner sig utsatt för näthat. Huvudtanken med webbsidan är att den ska fungera som en förlängning till Facebookgruppen #jagärhär vilken vi undersökt i vårt examensarbete. De arbetar för allas rätt till att uttrycka sina åsikter utan trakasserier och påhopp. Deras arbete är ytterst viktigt i dagens medielandskap då mörka krafter existerar på internet och tar allt mer utrymme. Vi menar att det är betydelsefullt att uppmärksamma näthat och dess konsekvenser för att göra vårt samhälle som alltmer präglas av internet till en mer moralisk plats. 

Kika gärna in på https://natmoralen.wordpress.com/ och läs även mer om #jagärhär i vårt examensarbete: #ärdudär?

Av: Ellen Adolfsson & Felicia Dahlman

Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns även en blogg som handlar om mina egna tankar kring ämnet. Det gestaltande arbetet kommer ur mitt examensarbete Klä dina identiteter.

Fokus i arbetet ligger på varför vi fortsätter att konsumera så mycket kläder när vi vet att det är andra i världen som får lida av det. Men samtidigt fokuserar arbetet på den ambivalens jag själv, och säkert många andra känner inför konsumtion av kläder. Det är ju även kul med kläder och konsumtionssamhället är en så stor del av hur vi lever i en marknadsstyrd värld. I min essä går jag lite djupare in på ämnet och argumenterar samt berättar om vad jag tycker med influenser från människor som grävt djupare i ämnet. Det görs kopplingar till resonemang från mitt examensarbete och den kunskap som jag tagit med mig därifrån. På bloggen är det en mer vardaglig ton med tankar och funderingar som jag känner berör mig och min omvärld, alltid delad på twitter.

Gå gärna in och titta närmare på andremagnusson.wixsite.com/mtmclothes och ta del av min essä och bloggen. Nedan finner ni lite screenshots från hemsidan.

Mitt och Anton Perssons examensarbete kan du läsa här: Klä din identiteter

Av: André Magnusson

How they influence

I uppsatsen ”Influencers – En hjälpande eller stjälpande hand?” diskuterar jag och min uppsatspartner hur influencers och influence marketing influerar unga kvinnor i åldrarna 18-25 i deras livsstil samt identitetsskapande.

Resultaten som framkommit genom vår studie baseras på kvalitativa intervjuer med tio respondenter. Vi har genom vår undersökning kartlagt och identifierat de faktorer som influencers och influence marketing har inflytande på i unga kvinnors livsstil och identitetsskapande. Fenomenen påvisade både explicita och implicita faktorer som influerade våra respondenter i deras identitetsskapande och livsstil. Detta gav oss i sin tur fyra teman. Under identitetsskapande finner vi Inspiration samt Träningshets/utseendefixering och under livsstil finner vi Konsumtion samt Status och varumärke. Under temat inspiration, som var en av de största motivationsfaktorerna till varför respondenterna uppsökte influencers medieinnehåll i olika sociala kanaler, diskuterar jag hur influencers får unga kvinnor till att känna inspiration när de uppsöker influencers medieinnehåll, under temat träningshets/utseendefixering diskuterar jag den strävan som finns hos unga kvinnor att kunna identifiera sig med framgångsrika influencers vilket således medför möjligheten att kunna jämföra sig med influencers vilket i ett senare skede har ett inflytande på hur unga kvinnor ser ut alternativt vill se ut utseendemässigt. Under konsumtion diskuterar jag hur influence marketing som en modern och effektiv strategi för marknadsföring influerar unga kvinnors konsumtionsvanor. Till sist reflekterar jag över hur status ses vara högt prioriterat bland många unga kvinnor. Jag diskuterar och problematiserar hur ett ständigt flöde med inspiration tas emot av unga kvinnor och på vilket sätt status konstrueras via sociala kanaler.

Efter denna studie kan jag i min roll som forskare i relation till insamlad empiri från vår studie säkerhetsställa att influencers i stor utsträckning har ett inflytande på unga kvinnor och att det i de flesta fall anses vara av negativ karaktär.

På min WordPress-sida kommer jag att presentera våra mest centrala resultat genom att visa samt beskriva citat av våra respondenter samt bilder likt de som influencers publicerar i sina sociala kanaler och därav påvisa vad denna typ av bilder har för inflytande på unga kvinnor.

Ni hittar min WordPress-sida r.
Ni hittar mitt examensarbete här: Influencers- En hjälpande eller stjälpande hand?

Av: Johanna Ravn

 

Strävan efter perfektion

I vårt examensarbete ”Influencers – en hjälpande eller stjälpande hand?” undersökte vi hur följandet av sociala medieprofiler, även kallade influencers influerar unga kvinnors identitetsskapande och livsstil.

För att få svar på detta genomförde vi tio intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 18-25 år. Resultatet av vår studie visade till största del ett negativt resultat då unga kvinnors följande av influencers mestadels har ett negativt inflytande på deras identitetsskapande och livsstil. Detta skildrades i form av känslor som otillräcklighet, prestationsångest, ouppnåeliga krav i form av träningshets och utseendefixering. Studien har varit väldigt intressant, viktig och skapat reflektioner hos oss författare. Influencers är ett relativt nytt fenomen som har fått en väldigt stor genomslagskraft hos främst unga kvinnor. Glamourösa garderober, tropiska resmål, sponsrade gratisprodukter, dyra märkesväskor och lyxiga middagar exponeras dagligen på flera sociala mediekanaler. Vi har uppfattningen att denna extravaganta livsstilsskildring har ett inflytande på unga kvinnors identitetsskapande och livsstil i dagens svenska mediesamhälle, medvetet eller undermedvetet.

En intressant aspekt som jag valde att fokusera på var att flera av våra respondenter tycktes sakna en reflektion kring vilket inflytande influencers faktiskt har på dem. Just reflektionen är i detta fall väldigt viktig. Fina, lyxiga, och vackra bilder är fina för ögat och för stunden. Dessa bilder som ständigt florerar på sociala medier och som i stunden kan kännas inspirerande kan i ett senare skede ha ett negativt inflytande, vilket påvisades i vårt resultat. Avsaknaden av reflektion kring influencers eventuella inflytande hos unga kvinnor tror jag är ett stort problem. Därför har jag valt att skriva novellen Strävan efter perfektion i fem delar där huvudkaraktären i olika situationer ställs inför sin relation till samtliga ovannämnda känslor från vårt examensarbetes resultat och mat som fiende. Novellen och dess tillhörande Instagramkonto syftar till att förbättra unga kvinnors välmående genom att medvetandegöra, upplysa och skapa en reflektion kring vad följandet av influencers kan resultera i.

Influencers-en hjälpande eller stjälpande hand?

Filippa Jantén

Jag publicera bilder på barn i sociala medier

I mitt gestaltande arbete visas på vilket sätt mödrar publicerar sina barn på sociala medier och i vilket syftet de gör det. Gestaltningens form utgörs av en novell som skapats som E-bok. Hela det gestaltande arbetet baserar sig på huvudresultaten av ’Mitt barn finns på Facebook’, vårt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Novellens, Leverpastejen på fönstret, primära fokus är visa läsaren om hur och varför, föräldrar väljer att producera bilder på sina barn i sociala medier. Tanken med novellen är att den ska väcka insikt om att dels fundera på varför jag själv publicerar på bilder på barn och i vilket syfte jag gör det. Men också därför att det är lätt att döma andra samtidigt som jag gör på ett liknade sätt fast då ser ytan, hur bilden ser ut, annorlunda. Den bakomliggande tanken är oftast identisk. Att jag valt att presentera gestaltningen som en novell är ett strategiskt val då den ska bidra till att läsaren ska få en egen tanke uppfattning där det inte redan finns några explicita åsikter att ta ställning kring. Jag hoppas också att novellen kan bidra till intensifierad diskussion om varför bilder på barn publiceras i de sociala medierna då jag tolkat det som att det finns en norm som säger att det är bara något man gör. Konsekvenserna av detta hamnar i skymundan och diskuteras sällan. För den intresserade finns examensarbetet nedan. Mitt barn finns på Facebook.

Johan Pettersson

Mediala representationer av kvinnor på Idrottsgalan

Vårt gestaltande projekt består av facebookgruppen #Idrottutankön där vi tillsammans med gruppens medlemmar diskuterar frågor som på olika sätt berör huvudresultaten som vi har kommit fram till i vårt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Fokus ligger främst på damidrott och kvinnliga idrottares roll i medier och den mansdominerade sportvärlden. Vi har producerat och publicerat tre kortfilmer där vi lyfter upp olika personers tankar om den ojämställda idrotten. Avsikten med filmerna har varit att dels provocera och dels generera underlag för diskussion i gruppen. Vidare delas även artiklar, bloggar och krönikor som berör detta ämne. Tanken är att facebookgruppen ska fungera som en förlängning av de resultat vi nått i vår studie och samtidigt släppa in fler röster i den viktiga debatten. Vi menar att det är av största vikt att dessa frågor diskuteras för att kunna uppnå en förändring.

Nedan finner du de filmer som vi producerat och publicerat i facebookgruppen #Idrottutankön

Introduktionsfilm med kort information om syftet med #Idrottutankön. Publicerad 17 maj 

 

I den andra filmen bad vi intervjupersonerna visa hur en “kastar som en tjej”, “springer som en tjej” och “slåss som en tjej”? Vi ville fånga deltagarnas spontana reaktioner på dessa uttryck. Publicerades 22 maj.

 

Alla våra intervjudeltagare hade tidigare hört uttrycken “kasta som en tjej”, “springa som en tjej” och “slåss som en tjej”. Men vad har det egentligen för betydelse att dessa uttryck finns? I den tredje filmen lät vi intervjudeltagarna reflektera över detta. Publicerad 24 maj.

 

Vad kan vi göra för att idrottsvärlden ska bli mer jämlik och att damidrotten ska få ta mer plats i medier? I den fjärde och sista filmen ville vi lyfta fram intervjudeltagarnas tankar kring vad dem hade kunnat göra för att skapa förändring. Publicerad 26 maj.

 

Läs examensarbetet här: Mediala representationer av kvinnor på Idrottsgalan

Av: Lorena Clarin Larsson & Carl Ahldén Wendestam

Källkoll! Ett verktyg för källkritik på Internet

Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat. Under arbetet med mitt examensarbete så slog det mig hur populär sajten är då den har tre miljoner sidvisningar i veckan. Materialet på sajten består i många fall av invandringsfientliga uttryck och ett stort förakt mot traditionella och etablerade svenska medier. Det är min mening att det i dagens medielandskap kan vara svårt att skilja mellan nyheter och nyheter. Syftet med mitt gestaltande arbete är därför att skapa en prototyp på en hemsida som kan fungera som ett verktyg för att dels lära sig om skillnaden mellan texter och dess gestaltning av en händelse, men samtidigt som ett eventuellt verktyg för att analysera texter.

 

Källkoll! är en prototyp på en hemsida som kan användas som ett verktyg för källkritik. Dels så kan man läsa om vad källkritik innebär men även på inblick i de journalistiska riktlinjer som finns för att lära sig att bli kritisk mot innehåll man kommer över på Internet.

I en annan del av hemsidan kan man få göra ett test där man får bland annat jämföra olika texter, söka upp ord som är opassande för nyhetsartiklar samt analysera bilders relevans för en viss nyhet. Syftet är att hitta dolda budskap i texterna och visa på journalisters roll i en demokrati.

En färdig hemsida skulle kunna fungera som ett bra verktyg för elever på gymnasial nivå att lära sig om vikten att vara kritisk till det man kommer i kontakt med på Internet – ett verktyg för källkritik. Optimalt hade varit om det fick bli en del av inlärning av ett kritiskt tänkande för samtliga gymnasiala inriktningar, alternativt samhällsvetenskaplig linje eller medie- och kommunikationsvetenskaplig linje. Då hemsidan inte är en färdig produkt skulle även en alternativ målgrupp för presentationen av hemsidan vara en potentiell investerare som vill främja ett kritiskt förhållningssätt till det ständiga informationsflöde som idag är en stor del av människors liv. Skolverket eller SVT skulle kunna vara ett exempel.

 

Hanna Lorenz

Källkoll!

Alternativmedia mot finmedia – Ett examensarbete av Hanna Lorenz