Om du bara kunde FATTA

Enligt brottsförebyggande rådets beräkningar sker det cirka 36 000 våldtäkter i Sverige varje år, vilket motsvarar ungefär 100 våldtäkter om dagen (siffror från 2013). FATTA är en rörelse som arbetar för en samtyckeslagstiftning och mot sexuellt våld.

Min kandidatuppsats är en kvalitativ studie om hur nätaktivister med anknytning till FATTA-rörelsen, som kämpar för en samtyckeslagstiftning och mot sexuellt våld, förhåller sig till sin aktivism och vilken betydelse det har i deras vardagsliv. I fem samtalsintervjuer har aktivisterna delat med sig av bland annat sin syn på rörelsen, skillnader mellan engagemang på nätet och utanför och om motståndet de möter.

Deras berättelser visar på att deras engagemang på internet inspirerar till engagemang även utanför och att det formar deras sociala liv. Alla de intervjuade vittnade också om att de skapar sig frizoner på sociala medier, där de väljer bort personer som provocerar eller inte delar deras grundläggande värderingar. Detta val motiverar de med att de inte skulle orka på något annat sätt. Flera av de intervjuade menar att de lever en annan typ av liv än personer som inte engagerar sig i något och de söker förståelse för sitt sätt att spendera sin tid. Denna studie är därför ett sätt att skapa den förståelsen i ett akademiskt rum.

För att sprida och dela med mig av den kunskap och de erfarenheter jag fann i min kandidatuppsats valde jag att skriva två längre artiklar tänkta att publiceras i feministiska tidskrifter. Jag gjorde även delbara bilder för sociala medier med ett citat från varje intervjuad aktivist. Klicka på varje bild för att se den i större format.

Logga: Femtastic
Redigering och tillagt citat: Camilla Bergvall

Artikel avsedd för Fredrika Bremer Förbundets medlemstidning Hertha: Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet
Artikel avsedd för den feministiska kulturtidskriften BANG: Dags att FATTA

Examensarbetet i sin helhet kan du läsa här: Om du bara kunde FATTA – En kvalitativ studie om FATTA-aktivisters relation till och syn på nätaktivism

Uppsats och gestaltande arbete utfört av: Camilla Bergvall

En blogguide om hur du kommunicerar dig till framgång

Hur kommer det sig att många bloggar idag är kommersiellt framgångsrika och vad är det i kommunikationen som är så effektivt? Utifrån denna fundering har jag studerat retoriken i Skandinaviens största blogg, skriven av Kenza Zouiten, och undersökt vad det är i den som gör kommunikationen kommersiell och effektiv. Detta har sedan gestaltats i form av en pamflett som en guide till framgångsrikt bloggande.

Utgångspunkten i mitt examensarbete har varit att, i ett kommersiellt samhälle, undersöka hur kommersiella intressen kommer till uttryck och hur de formar kommunikationen i Kenzas blogg. Stora bloggar, likt Kenzas, är intressanta marknadsföringskanaler och är frekvent anlitade för att marknadsföra kommersiella produkter. I mitt examensarbete undersöker jag hur denna marknadsföring genomförs retoriskt och hur den blir framgångsrik. Resultaten argumenterar för att innehållet i Kenzas blogg är genomsyrat av kommersiella intressen där det som blir intressant att ta med sig är hur dessa intressen integreras i kommunikationen och hur det sätts i ett sammanhang. I detta sammanhang är det inte sällan otydligt att det är en produkt som marknadsförs vilket studien problematiserar. Denna strategi och hur produkter integreras i bloggen är dock faktorer som skiljer mediet bloggar från andra och gör det kommersiellt attraktivt. Gestaltningen av mitt examensarbete fokuserar således på strategier som möjliggör kommersiell framgång i bloggar.

I gestaltningen av resultaten från examensarbetet har jag utgått ifrån de strategier som kunnat identifieras i Kenzas retorik. Dessa har sedan beskrivits i en mer generell kontext för att även kunna appliceras av andra unga kvinnliga aspirerande bloggare. Tre framgångsfaktorer har identifierats och utgör i min pamflett grunden för en framgångsrik kommersiell kommunikation. Pamfletten tar upp tips på hur du ska kommunicera i din blogg och exemplifierar hur denna kommunikation skulle kunna se ut i praktiken.

Pamfletterna:                                                                                                                      Bloggkommunikation – 3 användbara strategier och Blog communication – 3 useful strategies

Examensarbetet: Examensarbete Alexsandra Haller

Sociale mediers vej til identitetsdannelse og manipulation blandt unge

MIT EKSAMENSARBEJDE OMHANDLER HVORDAN UNGE MENNESKER UDVIKLER DERES IDENTITETSDANNELSE GENNEM SOCIALE MEDIER. UNDER EKSAMENSARBEJDETS FORLØB ER JEG BLEVET KLOGERE PÅ, HVORDAN UNGE MENNESKER I HØJ GRAD STRÆBER EFTER OMVERDENENS ANERKENDELSE OG HVORDAN DE DYRKER JAGTEN PÅ DE NYESTE TRENDS OG TENDENSER INDENFOR ONLINEVERDENEN. DER SES I STOR GRAD EN TENDENS TIL AT DE UNGE FINPUDSER, JUSTERER OG NOGLE GANGE HELT MANIPULERER MED SIN IDENTITET GENNEM DE SOCIALE MEDIER, FOR PÅ DEN MÅDE AT FORMIDLE ET HELT BESTEMT UDTRYK AF SIT JEG, FOR OMVERDENEN.

usundJeg har derfor i mit gestaltende arbejde, valgt at oprette to typer af instagram profiler – hvor den ene afspejler mig som fitness- og sundhedsentusiast, og hvor den anden afspejler den mere usunde udgave af mig. Målet med de to typer profiler er, at skildre hvordan man gennem et socialt medie som instagram, som udelukkende rummer billeder med en kort tilhørende tekst, kan skabe et bestemt billede og indtryk af mig som person – et manipuleret udtryk som ikke nærmer sig helheden af mig som individ, men som lige præcis afspejler den side af mig som jeg ønsker omverdenen skal se.

fitness

Læs mit eksamensarbejde her:

Identitetsdannelse gennem sociale medier – ungdommens selvudvikling i en digital tidsalder

Se mit gestaltande arbejde her:

amalie.als

fitness.health.life

Han är söt, han är inte söt, han är söt…

Vare sig unga singlar idag letar efter kärleken, någon att tillbringa morgonen med, efter en natt på krogen, eller någon däremellan som man kanske bara vill ta en kaffe med för att se vart det leder, så kan vi se att nätdejting har blivit allt vanligare.

bild

Hur det är att som ung singel idag nätdejta har jag och Emma Ohlin undersökt i vår uppsats ”Han är söt, han är inte söt, han är söt – en studie om nätdejting i det individualiserade nätverks- och konsumtionssamhället”. Resultaten i vår studie, som byggde på personliga samtalsintervjuer, visade att det man faktiskt letar efter – vare sig om det nu är kärleken eller en frukostdejt – inte spelar så stor roll: unga singlar idag använder applikationer, som till exempel Tinder, främst för att det är underhållande att sitta och svajpa bland potentiella partners och mer sekundärt för att faktiskt hitta någon. Övriga resultat och uppsatsen i sin helhet kan du ta del av här.
För att gestalta vårt examensarbete har jag och Emma också skrivit en novellsamling om fenomenet nätdejting. Novellerna är korta, humoristiska och beskriver dagens dejting utifrån ett par olika infallsvinklar. Ladda gärna ner novellsamlingen som PDF eller e-bok. Jag önskar trevlig läsning!

Vår visuella framtid

När den digitala eran mer och mer tar över kan det ibland vara svårt att se klart. Se vad det egentligen är som sker och hur detta påverkar oss människor som utan vidare reflektion lever mitt i det hela.

Dessa frågor tog vi oss an och undersökte dagens mediekonsuments nya mediepraktiker och hur företagen har tvingats anpassa sig efter just dessa praktiker för att bemöta kundernas nya behov. Vi har därigenom kommit fram till att en visuell kommunikation och kultur växer sig allt starkare och att den växande genren explainer videos ligger helt rätt i tiden. Dagens kräsna mediekonsumenter har mindre tid, engagemang och ork för att ta del av den traditionellt skrivna informationen och de visuella verktygen skapar då en lägre tröskel som är betydligt lättare för konsumenterna att ta sig över.

För det gestaltande projektet har vi tagit delar av vårt examens arbete som berör just dessa punkter och lagt dem i en mer lättsam och mer begriplig kontext. Vi ger er här ett reportage som skildrar den traditionella journalistens nya drastiska utmaningar och hur han fått anpassa sig för framtiden och utvecklingen som sprang ikapp honom. Ni får även ta del av två blogginlägg som skrivits för företaget Yellow Kid (producenter av expaliner videos) som stora delar av vårt arbete utgått ifrån. Vi gav också formatet explainer video ett försök och kom så långt som ett manus till en eventuell framtida explainer video video.
För att knyta samman säcken skrev vi även ett debattinlägg för att visa på ytterligare ett perspktiv till övriga verk. Ett mer kritiskt sådannt.

Vi har haft mycket glädje i att skapa våra verk och hoppas ni ska ha lika mycket när ni tar del av dem. Läs, njut och inspireras!

Visuell framtid – samling av skriftliga verk; Reportage, debattinlägg samt två blogginlägg.

Manuset – Vårt manus för en framtida explainer video.

TL;DR – Här kan du även ta del av vårt fullständiga examensarbete som dessa verk är skapade utifrån.

En tunn linje mellan vanor och beroenden

Smartphones har blivit ett, för många, självklart medium i vardagslivet. Användningsområdena är många och de behov som idag inte kan tillfredsställas med hjälp av medier tycks bli färre och färre. Alla tjänster som erbjuds finns visserligen tillgängliga för alla smartphone-användare, men det är självklart ändå så att användningen skiljer sig för olika användare. De vill få ut olika saker, tillfredsställa olika behov och har på så sätt vävt in mediet i olika vardagliga rutiner anpassat efter deras respektive önskemål. Men hur skiljer sig användningen? Vem använder vad och varför?

Mitt examensarbete undersöker smartphone-användningen ur ett generationsperspektiv, och har diskuterat handlingar och vanor tillsammans med tre fokusgrupper och i tre enskilda intervjuer. Deltagarna kommer från åldersgrupperna 15, 25 och 55 och har hjälpt till att bena ut användningen i relation till hur uppväxten har sett ut och hur närvarande digitala medier då har varit.

Det gestaltande arbetet spinner vidare på just deltagarnas erfarenheter. Här har jag satt samman tre karaktärer från de respektive åldersgrupperna och presenterar deras mest karaktäristiska egenskaper i text och illustration i en folder. Denna har både tryckts och anpassats till ett digitalt format.

Läs examensarbetet här.
Öppna det gestaltande arbetet här.

Twitter-guiden

I kandidatuppsatsen ”Sociala mediers logik” undersöker jag hur unga vuxna i åldern 20-25 kommunicerar på de sociala medierna Facebook, Instagram och Twitter. Det visade sig att de intervjuade nästan inte använder Twitter alls, och anledningen till detta är att det inte finns så stor kunskap om nätverket. För att ändra på detta har jag skapat en en Twitter-guide.

”För jag är inte så bekant med det och nä det har inte intresserat mig bara.”
”Twitter har jag aldrig använt och har inte något intresse av.”

”Har inte fattat hela poängen med det.”

”Vet inte, jag vet inte ens vad det går ut på?”
”Jag är väl inte tillräckligt intressant som person för att ha någonting att skriva om.”

Citaten ovan kommer från de kvalitativa intervjuerna till uppsatsen och besvarar frågan om varför informanterna inte använder Twitter. Guiden jag skapat är en interaktiv broschyr, gjord i Flash, för att introducera människor för Twitter. Målgruppen är den jag undersökte i min uppsats, alltså unga vuxna som inte använder Twitter. Målet med den är att inspirera och jag har därför utgått från mina resultat när jag skapat innehållet, exempelvis vetskapen om att målgruppen hellre använder sociala medier för att hålla koll på andra användare, än att själva uppdatera sina konton.

Broschyren ger tips på vad man kan använda Twitter till genom korta texter och bilder. Då blogg-formatet inte tillåter mig att ladda upp filen visar bilderna nedan exempel på hur den ser ut. När man för pilen över cirklarna ändras texten och meny-raden till höger ger användaren möjlighet att klicka runt i broschyren.

Av Anna Nilsson. Läs uppsatsen här: Anna-Nilsson_Examensarbete.compressed

A6 Booklet: Your Friendly Leg Day Workout Guide

This project exemplifies how the narrative of the This Girl Can campaign can be extended to other sport media. Likening the campaign, this project focuses on encouraging women to be more active in sport. However while the aim of the campaign was that of inspiration, this project instead wishes to inform. Consequently while this project takes into account the campaign’s messages, it does implement slightly different tactics.

Front_ImageBased on my bachelor thesis “This Girl Can” – A Visual Reading, this project opted to photograph women during an exercise and then present them as silhouettes. This allowed the women to be represented as active agents while also removing various values which could be attributed to their physical appearance. This in mind, the project’s format also provided a platform for the represented bodies to be normalized in sport discourse, an aim which the campaign was seen as striving for.

 

Project: Your Friendly Leg Day Workout Guide
Bachelor Thesis: “This Girl Can” – A Visual Reading

ICA gillar dig, gillar du ICA?

Hur ska ett företag inom detaljhandeln kommunicera för att interagera med studenter och vad är det som styr en students val av mataffär? I vårt examensarbete ICA gillar dig, gillar du ICA? Har vi undersökt spänningsfältet konsument och producent emellan genom att se till detaljhandelsföretaget ICA:s koncept ICA Student. Vi har granskat hur bland annat traditioner, vanor, geografisk plats samt hur den digitala världen påverkar ett val av att kommunicera med ICA Student.

WEBBBEN-300x225För snart fyra år sedan startade ICA upp ett koncept inom organisationen som heter ICA Student. Idag har företaget cirka 95 000 ICA-studenter och på deras hemsida beskrivs konceptet som ett hjälpmedel som erbjuder förmåner för att underlätta en students vardag.

 

I vårt examensarbete ICA gillar dig, gillar du ICA undersöker vi spänningsfältet mellan ICA och högskolestudenter i ett konsumtionssamhälle, genom att granska varumärkeskommunikationens betydelse på digitala plattformar. Arbetet är utfört främst genom åtta stycken fokusgrupper med 23 stycken högskolestudenter, för att kunna gå på djupet i vad en konsument i det moderna konsumtionssamhället ställer för krav på företagens kommunikation idag. Med studien vill vi ge en inblick i hur kommunikationsprocesser strategiskt utformas för att nå rätt målgrupp, hur relationer vårdas och vad en god dialog innebär och har för framtida betydelser producent och konsument emellan. Trots att ICA Student har ett stort antal medlemmar och är ett framgångsrikt koncept så finns det alltid utmaningar gällande kommunikation.

WEBBEN2-300x225

För att gestalta examensarbetet och förmedla våra resultat, valde vi att utforma en kommunikationsplan till ICA där tre centrala begrepp används för att visa på kommunikationsstrategier i praktiken. I kommunikationsplanen har vi sammanställt resultaten under begreppen information, inspiration och interaktion. Kommunikationsplanen är grafiskt och visuellt utformad till ICA Student med förslag på hur de kan kommunicera på olika digitala plattformar för att effektivisera deras kommunikation med studenter.

 

Examensarbetet hittar du här.

Kommunikationsplanen hittar du här.

Hashtagg? – Att förstå hashtaggar och dess påverkan på samhället

I vårt examensarbete “#Samhällsdeltagande – En kvalitativ studie om hur unga vuxna med politiskt intresse och kunskap om sociala medier, ser på hashtaggar och sociala medier som redskap för samhällsdeltagande” Belyser vi hur sociala medier och hashtaggar används för samhällsdeltagande.

Skärmavbild-2015-06-04-kl.-13.50.53-300x204Vi har med hjälp av unga vuxna som innehar politiskt intresse och kunskap inom sociala medier, belyst hur olika samhällsfrågor lyfts på mediala plattformar, med hashtaggar som redskap. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och har genom arbetet diskuterat metodens för- och nackdelar.

Att studera hashtaggar har varit ett spännande ämne att anta då det finns begränsade studier inom området, vilket har resulterat i att vårt arbete är unikt. Studiens resultat behandlade främst hashtaggar och sociala mediers revolutionerande sätt att sprida åsikter världen över. Det stod även klart bland respondenterna att denna spridning har öppnat upp nya möjligheter att aktivt kunna ta del av budskap som kan främja samhället och dess utveckling.

En aspekt som jag fann intressant under arbetets gång var den exkluderade publiken, som upplystes av nästan alla respondenter. De menade att det finns grupper av människor som exkluderas, då kunskap saknas för att hantera och förstå hashtaggar, men även sociala medier. Därför kommer mitt gestaltande arbete fokusera på att sprida kunskap, till den exkluderade publiken. Jag har utformat en hemsida som pedagogiskt tar upp information om hashtaggar och dess användningsområden. Sidan riktar sig främst mot en äldre målgrupp som kan hantera sociala medier på en grundnivå, men som specifikt saknar kunskap om hashtaggar. Hemsidan består av tre olika sidor; ”Vad är en hashtagg?”, ”Hur använder man hashtaggar?” samt ”Vad är en aktivistisk hashtagg?”. Mitt mål är att informera fler så att publiken till hashtaggar kan växa, och att en större kunskap finns för dess tillvägagångssätt att förändra samhället.

 

Examensarbetet hittar du här: #Samhällsdeltagande – En kvalitativ studie om hur unga vuxna med politiskt intresse och kunskap om sociala medier, ser på hashtaggar och sociala medier som redskap för samhällsdeltagande