Studentarbeten

Appdejtingens självpresentation

Tre skärmdumpar från stop motion-slidern. Vi valde att ur ett teknologiskt deterministiskt synsätt undersöka hur olika medielogiker influerar Tinderanvändares självrepresentation. Det visade sig att majoriteten av våra intervjupersoner (20-30 år) gärna visar upp en ”polerad” bild ...
Read More

Röststyrning – Framtidens användargränssnitt?

Medielandskapet är i en ständig förändring och på en mediekonferens i fjol presenterades en idé om ett nytt användargränssnitt i framtidens medieanvändning. Det ryktas om att röstens intåg på marknaden kommer omformulera dagens möjligheter i ...
Read More

Funderar du någonsin över räckvidd?

Vill du läsa en hel uppsats, utan att läsa uppsatsen? Och är du nyfiken på vad räckvidd betyder i reklamens värld? Dubbelt ja? Nice - då har jag skapat en hemsida åt dig. Funderar du ...
Read More

Stereotyper i reklam – sociala medier

Begreppet ”influencer” är idag något som ofta förekommer i sociala medier. I takt med att dessa influencers blir allt fler och fler ökar också det kommersiella intresset för dessa offentliga personer. Vad händer när dessa ...
Read More

Jag hatar att jag älskar sociala medier

Krönika – Gustaf Holmqvist Emanuelsson (1) ...
Read More

HUR DU PRODUCERAR EN PODCAST – I TRE DELAR.

Har du någon gång funderat på att starta en podcast men inte vetat hur du ska gå tillväga? Lugn, vi hjälper dig! Podcast är idag en plattform som används av många i det föränderliga medielandskapet, ...
Read More

Malmöfestivalen kommunikationsplan

Konsten att bli en målgruppsfavorit på sociala medier är inte alltid helt lätt, men ack så viktigt. I ett samhälle där mediebruset är så påtagligt är det än mer viktigt att sticka ut och kommunicera ...
Read More

Gestaltade representationer

Hur väljer manliga och kvinnliga influencers att representera sig på sociala medier? Hur väljer de att kommunicera sin självrepresentation? Och slutligen, går det att urskilja någon skillnad mellan de olika könen? Examensarbetet undersökte, med fokus ...
Read More

Forskning på agendan

I dagens medielandskap gömmer sig fake news och sann saklig upplysning hamnar lätt i skymundan. Därför behövs vetenskaplig forskning synliggöras som motkraft. När allt fler samhällsgrupper befinner sig på sociala medier ökar möjligheterna för forskare ...
Read More

Forskning på agendan

Forskare och lärosäten har en lagstadgad skyldighet att informera och dela med sig av forskning, vilket benämns tredje uppgiften. Men när är uppgiften uppfylld? I examensarbetet Forskning på agendan understryks betydelsen av att göra forskningen ...
Read More

(Politisk) färg & form

Vad är objektiv journalistik och vad är politisk propaganda? Kan det vara samma sak eller när slutar någonting vara politiskt? Vad är ideologi och vilka värderingar är neutrala? Är det radikala konstant eller föränderligt beroende ...
Read More

Brandskyddsföreningen Skåne på sociala medier

Att vara kompetent inom sitt yrke är inte nödvändigtvis detsamma som att vara skicklig på sociala medier. I vårt gestaltande arbete ger vi en överblick gällande dos and don'ts, strategier och tonalitet passande för Brandskyddsföreningen ...
Read More

Reklamproducent och konsument redan från barnsben

I dagens samhälle finns det stor problematik kring hur barn exponeras för men även exponeras själva i kommersiella syften på sociala medier, i synnerhet på Youtube. Denna problematik talas det väldigt lite kring och kanske är ...
Read More

Möts igen – fanfiction som förlänger den populärkulturella upplevelsen

Möts igen är en fanfiction-novell som syftar till att förlänga producenters kulturproduktion och ge utrymme för fansens egenproducerad material som stärker identitetsskapandet och gemenskapen inom communityn. Med min text vill jag omskapa berättelsen som lesbiska ...
Read More

Det problematiska med att exponera barn i sociala medier

I dagens samhälle finns det stora problem kring hur barn exponeras i sociala medier. Det verkar som att de flesta tycker att detta är moraliskt fel, men ändå så fortsätter vi att publicera bilder och ...
Read More

Amicitia – En novell om kvinnlig vänskap

Amicitia är en novell som fokuserar på vänskap utifrån en kvinnlig karaktär i olika skeden i livet. Genom att beskriva kortare glimtar av hur vänskap kan te sig, beroende på hur gammal en är, hoppas ...
Read More

När kvinnor tar makten

I mitt examensarbete skrev jag om hur fyra kvinnor i maktposition från olika länder och kulturer blev representera i media. Min empiri i mitt examensarbete var texter och bilder från olika dagstidningar. Eftersom dessa kvinnor ...
Read More

“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande ...
Read More

5inist javisst!

Mitt examensarbete handlar om kroppsaktivismen på Instagram och hur den kan förstås som en feministisk kamp och som ett uttryck för post-feminism. Genom intervjuer med fyra kroppsaktivister kunde jag urskilja att det fanns en oro ...
Read More

EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att ...
Read More

Outkasts – skatekulturen inifrån

När Malmö stad vill använda skatekulturen i sin marknadsföring för att uppfattas som en kreativ och nytänkande stad, så väljer de att visa upp de delar av kulturen som är attraktiva för allmänheten som skatetävlingar ...
Read More

Klädkonsumtionens pris

För varje år som går ökar den globala klädkonsumtionen. För varje år som går ökar samtidigt klädindustrins negativa inverkan på planeten jordens hälsa. För varje år som går tycks fler rapporter, dokument och nyheter som ...
Read More

The New State of Music

Om du läser det här har du förmodligen också någon gång lyssnat på musik digitalt. Låter det dumt och uppenbart? "Det är klart att jag gör det! Vem gör inte?". Så kanske du tänker precis ...
Read More

Klarar du dig utan musik?

En ständig närvaro av digitala medier kan reducera musiken till ett bakgrundsljud. Som motreaktion till det startade jag bloggen Musikexperimentet i mitt gestaltande arbete, där jag låter mig lyssna på en låt om dagen i ...
Read More

Instagramakuten

Allt eftersom fler privatpersoner nyttjar Instagram börjar även företags närvaro på plattformen öka. I takt med detta växer kampen om användares uppmärksamhet. Men vilken typ av innehåll eftersträvas och vad får användare ut av att ...
Read More

Nätmoralen

Vårt gestaltande arbete handlar om kampen för ett bättre moraliskt klimat på internet. Vi har skapat en webbsida vilken berör resultat som vi kommit fram till i vårt examensarbete i Medie - och kommunikationsvetenskap. Webbsidan ...
Read More

Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns ...
Read More

How they influence

I uppsatsen ”Influencers – En hjälpande eller stjälpande hand?” diskuterar jag och min uppsatspartner hur influencers och influence marketing influerar unga kvinnor i åldrarna 18-25 i deras livsstil samt identitetsskapande. Resultaten som framkommit genom vår ...
Read More

Strävan efter perfektion

I vårt examensarbete ”Influencers - en hjälpande eller stjälpande hand?” undersökte vi hur följandet av sociala medieprofiler, även kallade influencers influerar unga kvinnors identitetsskapande och livsstil. För att få svar på detta genomförde vi tio ...
Read More

Jag publicera bilder på barn i sociala medier

I mitt gestaltande arbete visas på vilket sätt mödrar publicerar sina barn på sociala medier och i vilket syftet de gör det. Gestaltningens form utgörs av en novell som skapats som E-bok. Hela det gestaltande ...
Read More