Malmö

Under årens lopp har jag skaffat mig mycket kunskap om Malmö. Jag har en bred kunskap om Malmös moderna historia, vilket framför allt doktorsavhandlingen Hegemonins decennier handlar om. I arbetet med doktorsavhandlingen fördjupade Peter Billing och jag oss i utvecklingen av arbetsliv, klass och kön, kultur och idrott, boende, politik och maktförhållanden i stort. Avhandlingen sträckte sig fram till valet 1985. Detta historiska val, då socialdemokraterna förlorade efter 67 oavbrutna år vid makten, hade jag redan tidigare fördjupat mig i. 1986 anställdes jag i ett forskningsprojekt som handlade om att förklara den stora framgång för Skånepartiet i kommunalvalet 1985 som ledde till socialdemokraternas nederlag.

Förutom politiken och Malmös moderna historia har jag forskat om levnadsvillkoren och ungdomars situation i dagens Malmö. Efter doktorsavhandlingen ledde jag Levnadsundersökningen under 1995-98 där 3.700 malmöbor runt om i staden intervjuades om sina levnadsvillkor. På så vis skaffade jag mig detaljerade kunskaper om livsvillkoren i samtliga stadsdelar och bostadsområden. Därefter ledde jag Skolintegrationsprojektet, finansierat inom ramen för EU:s URBAN-program, där 1.300 mellan- och högstadieungdomar på tre skolor intervjuades om de sociala relationerna i skolan, makt och inflytande, kunskapsnytta, värderingar, bakgrund, framtidsplaner, kulturliv samt hemförhållanden.

Kunskaperna om Malmö har sen vidareutvecklats ytterligare genom forskningsinsatserna i projekten ELIPSE, Framgångsalternativ, “Ungdomar – från utanförskap till innanförskap” och Levnadsundersökningen i Fosie 2006. I det sistnämnda projektet kunde jag jämföra med resultaten från den tidigare Levnadsundersökningen och därmed dra slutsatser om hur Malmö har förändrats. Just Fosie är annars den stadsdel som jag har forskat mest om, senast som följeforskare i projektet SÖM: Fosie.

Både själv och tillsammans med andra har jag intervjuat åtskilliga personer i Malmö, en del av dem numera bortgångna och andra fortfarande verksamma. Det har varit politiker och malmöbor med många olika engagemang, t ex i fackföreningar, idrottsrörelsen, bostadsrättsföreningar och hyresgäströrelsen, men även kommunanställda, boende och ungdomar. Sammantaget rör det sig om hundratals personliga intervjuer, genomförda sen mitten av 1980-talet, och många av dem inspelade på band. Allt detta ingår i mitt stora arkiv om Malmö och dess utveckling. Där finns också mycket statistik, databaser, tidningsartiklar, dokumentation av olika slag, faktauppgifter osv.