CV

CV in English (download as pdf-file)

CURRICULUM VITAE: MIKAEL STIGENDAL
Professor i Sociologi vid Institutionen för Urbana Studier på Malmö Högskola

Mikael Stigendal är filosofie doktor i sociologi. Han disputerade 1994 på en avhandling om Malmös utveckling. Utifrån det lokala perspektivet på Malmö syftade avhandlingen till att förklara integrationen av det svenska samhället men också de tendenser till splittring och segregation som hade växt sig allt starkare. Därefter har han fortsatt att forska om de växande klyftorna, utvecklingen av samhället till ett innanförskap och framväxten av utanförskap, särskilt i Malmö men även genom nationella och internationella jämförelser i sammanlagt 11 större EU-finansierade projekt. Av dessa har han varit projektledare och/eller forskningsledare i 6. I merparten av projekten har det också ingått företrädare för ett antal andra städer runt om i Europa samt forskare.

Utifrån samhällsperspektivet har han sen mitten av 1990-talet också forskat mycket om skolan, då särskilt i dess betydelse som plats för möten mellan samhällets innanförskap och utanförskap. Det ledde till att han fick representera Sverige på uppdrag av Utbildningsdepartementet när OECD skulle presentera resultatet av sin stora undersökning Where Immigrant Students Succeed i Haag, 2006. Mikael har också forskat om bibliotekens betydelse i mötena mellan samhällets innanförskap och utanförskap. Förutom forskningen om samhällsintegration, segregation, städer, skolor och bibliotek har han under alla år intresserat sig mycket för vetenskaps- och kunskapsteori, vilket han också har skrivit en bok om, Den gode socialvetenskaparen. Efter doktorsavhandlingen har han publicerat sammanlagt 9 böcker, varav den senaste heter Samhällsgränser, utgiven på Liber förlag (2016). En av de centrala frågor som problematiseras i denna bok är hur en ekonomisk tillväxt kan förenas med minskade skillnader i välfärd.

Mikael har sen 2004 varit tematisk expert i EU-programmet URBACT. Det ledde till ett uppdrag som ”lead expert” i det projekt som hette Ungdomar – från utanförskap till innanförskap (2004-06) där fem framgångskriterier utvecklades, vilket Mikael också skrev en bok om med samma namn som projektet. Som tematisk expert har han också haft huvudansvaret för att leda flera europeiska seminarier. Under 2008-10 har han deltagit i det DG Research-finansierade projektet (FP7) Social Polis och där tillhört ”the inner circle of stakeholders”. Det ledde till att han fick i uppdrag att skriva en sammanfattande och populärvetenskaplig rapport om resultatet av Social Polis, utgiven i skriftserien MAPIUS på Malmö Högskola. Under de senaste åren, 2013-16, har han deltagit i det sjunde ramprogramsfinansierade EU-projektet Citispyce där han också har lett ett av delprojekten.

Sammanlagt 31 projekt har han deltagit i sen 1986, varav 21 i ledande ställning. Hans forskning har till stor del varit praxisnära i samarbete med bl a kommunanställda, civilsamhälle, arbetslösa och ungdomar, lokalt såväl som nationellt och internationellt. Bland större projekt som har genomförts under hans ledning kan nämnas den levnadsundersökning som gjordes under åren 1995-97 i Malmö, i samarbete med bl a den statliga storstadskommittén, där ca 100 kommunanställda intervjuade sammanlagt ca 3600 Malmöbor. Undersökningen upprepades 2006 i mindre skala, avgränsad till en av Malmös 10 stadsdelar, vilket möjliggjorde jämförelser, publicerade 2007 i boken Allt som inte flyter. I samma stadsdel, Fosie, var Mikael under 2008-10 följeforskare till det strukturfondsfinansierade projektet SÖM Fosie. I genomförandet av uppdraget engagerade han medarbetare från såväl delprojekten i SÖM Fosie som förvaltningsanställda men också studenter på Malmö Högskola i kursen Urban Integration. Under 2011-13 ledde Mikael en vetenskaplig studie av den europeiska regionalfondens storstadsinsatser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt deltog han som en av fjorton kommissionärer i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen), vars slutrapport han och en kommissionärskollega var redaktörer för.

Publiceringar (urval 1994-2016)

Stigendal, Mikael (2016) Samhällsgränser. Ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö. Kina: Liber.

Stigendal, Mikael (2014) Varför ska Malmö finnas? Socialmedicinsk tidskrift Vol. 91/ nr 5

Stigendal, Mikael (2014) The future of capitalism will be decided in the cities. In: Dymarski, Włodzimierz; Frangakis, Marica; Leaman, Jeremy: The Deepening Crisis of the European Union: The Case for Radical Change. Poznan: Poznan University of Economics Press

Stigendal, Mikael & Östergren, P-O (2013) Malmos path towards a sustainable future. Malmö: Malmö Stad

Stigendal, Mikael & Östergren, P-O (2013) Malmös väg mot en hållbar framtid : hälsa, välfärd och rättvisa. Malmö: Malmö Stad

Stigendal, Mikael & Jakobsson, Erik & Sjöberg, Karin (2013) Potentialer för tillväxt och sammanhållning – en studie av storstadsinsatser inom regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge.

Stigendal, Mikael (2013) Malmö – från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad. Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Stigendal, Mikael (2012) Malmö – de två kunskapsstäderna. Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Stigendal, Mikael (red) (2011) ”det handlar om något större” – kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City. Malmö: MAPIUS 7/Malmö högskolas publikationer i urbana studier

Stigendal, Mikael (2010) Cities and social cohesion. Popularizing the results of Social Polis. MAPIUS 6/Malmö högskolas publikationer i urbana studier. Malmö

Stigendal, Mikael (2010) Kapital. Spanien: Liber

Stigendal, Mikael (2008) Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats? Lund: BTJ Förlag

Stigendal, Mikael (2007) Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. Malmö: Malmö Högskola

Stigendal, Mikael (2006) Young People – from Exclusion to Inclusion. Revitalising European Cities. Malmö: District of Fosie

Stigendal, Mikael (2004) Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2003) Olika problem – likartade lösningar. Goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2002) Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, M (2000) Skolintegration – lösningen på skolans problem? Rapporter om utbildning 1/200. Regionalt utvecklingscentrum, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i Malmö. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, M (1998) Sociala värden i Södra Innerstaden. Delrapport 1, i Storstadskommittén, Tre städer – en storstadspolitik för hela landet (3:e bilagan). Stockholm: SOU 25.

Stigendal, M (1996) Tänk om marknadsekonomin inte räcker? i Storstadskommittén, red, Bidrag genom arbete – en antologi. Stockholm: SOU 151

Stigendal, M (1996) Varför finns Malmö? Krisen i ett historiskt perspektiv. (Malmö Stad)

Stigendal, Mikael (1995) The Swedish Model – renaissance or retrenchment? Renewal 3

Billing, P & Stigendal, M (1994) Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys (doktoral dissertation)