Forskning på agendan

Forskare och lärosäten har en lagstadgad skyldighet att informera och dela med sig av forskning, vilket benämns tredje uppgiften. Men när är uppgiften uppfylld? I examensarbetet Forskning på agendan understryks betydelsen av att göra forskningen populärvetenskaplig och tillgänglig till den breda allmänheten, vilket också är huvudbudskapet i detta gestaltande arbete.

I examensarbetet Forskning på agendan undersöks hur forskningskommunikatörer och forskare vid Malmö universitet resonerar kring och arbetar med att synliggöra forskning externt genom sociala medier. Detta mot bakgrund av ett föränderligt medielandskap som skapar en ny spelplan för lärosäten att förhålla sig till. Något som var framträdande i resultatet var det faktum att sociala medier används av forskare som ett komplement till övrig, mer traditionell, forskningskommunikation. Detta genom att de ofta använder olika sociala medieplattformarna för att länka till sina vetenskapliga publikationer. I en av uppsatsernas diskussioner redogör vi dock för hur viktigt det är att inte bara länka till forskningen utan att också anpassa innehållet av forskningsinformationen på ett ”tillgängligt” och populärvetenskapligt sätt, för att de som tar del av det publicerade innehållet, som inte är forskare eller akademiker, också ska förstå det.

I mitt gestaltande arbete tar jag det nästa steget genom att visa på hur ett forskningsinnehåll kan kommuniceras ut på ett populärvetenskapligt sätt. Jag har intervjuat tre forskare verksamma vid Malmö universitet och låtit dem berätta om sina olika forskningsprojekt. I artiklarna försöker jag sätta komplexa forskningsämnen i ett mer tillgänglig sammanhang genom att återkoppla forskningen till aktuella samhällsdiskussioner, och därmed visa på hur den aktuella forskningen och dess resultat är viktig för samhället.

I artiklarna nedan kan du läsa mer om de olika forskningsprojekten och ta del av ämnen som berör alltifrån motsättningar mellan stad och landsbygd, politiska partiers sociala medieanvändning och samhällsutvecklingens påverkan på arbetarlitteraturen.

Litterära verk med vittnesmål från landsbygden

“Vi bör istället tala om arbetarlitteratur(er)”

Sociala medier – en offentlig arena för politisk diskussion?

/ Kajsa Langer, HGMKV15h