Forskning på agendan

I dagens medielandskap gömmer sig fake news och sann saklig upplysning hamnar lätt i skymundan. Därför behövs vetenskaplig forskning synliggöras som motkraft. När allt fler samhällsgrupper befinner sig på sociala medier ökar möjligheterna för forskare att föra ut forskningsinformation. I mitt gestaltande arbete lanseras en idé för hur forskare kan synliggöra forskning på en sammanhållen webbplats.

I examensarbetet forskning på agendan undersöktes hur forskningskommunikatörer och forskare vid Malmö universitet resonerar kring och arbetar med att synliggöra forskning externt via sociala medier. Studiens resultat visar att deras arbete med att sprida forskning till det omgivande samhället består av två delar, dels att delge forskning till olika intressentgrupper, dels att göra forskare och forskning synliga i samhällsdebatten. De primära målgrupper, som både forskare och kommunikatörer främst riktar sin kommunikation mot, är praktiker, politiker, journalister och andra forskare. Studiens resultat visar att forskare som är aktiva på sociala medier upplever utmaningar med att kommunicera och nå ut till dessa grupper.

I mitt gestaltande arbete formges ett alternativ till att forskare och kommunikatörer arbetar enskilt med att utveckla strategier för att nå ut med sin forskningskommunikation genom sociala medier. Konceptet baseras på idén att förenkla för forskare att synliggöra sina olika sociala mediekanaler/plattformar tillika forskningsinformation på en sammanhållen webbplats. Med hjälp av sex intervjuer med verksamma praktiker som tandläkare och mäklare, lokala politiker och journalister i Malmö utvecklades en webbplats med visionen att göra forskning mer lättillgänglig och förståelig, men framför allt intresseväckande. Webbplatsens plattform och logotyp utformades för ett fiktivt lärosäte eller organisation. FSM står för “forskare i sociala medier” och länken i logotypen symboliserar visionen om att “sammanlänka forskare aktiva på sociala medier”. Idén är att designen ska attrahera, förenkla, förtydliga och skapa struktur för de primära målgrupperna när de eftersöker forskningsinformation eller experter i olika ämnen.

Det gestaltande arbetet kan laddas ner här: FSM-Forskare i Sociala Medier (PDF)

Av: Amanda Berglund, HGMKV15h