Gestaltade representationer

Hur väljer manliga och kvinnliga influencers att representera sig på sociala medier? Hur väljer de att kommunicera sin självrepresentation? Och slutligen, går det att urskilja någon skillnad mellan de olika könen?

Examensarbetet undersökte, med fokus på manliga och kvinnliga representationer,  svenska influencers självrepresentation på Instagram, för att skapa en koppling mellan examensarbetet och det gestaltande arbetet har målet med denna gestaltning varit att återskapa fyra av de bilder som studien behandlat. Utöver detta besitter det gestaltande arbetet ett stort fokus på självrepresentation och olika typer av kommunikation som förmedlas av manliga och kvinnliga influencers via Instagram. Examensarbetet behandlade främst sponsrade inlägg, för att lyfta skillnaden i manliga och kvinnliga representationer ytterligare, innehåller denna gestaltning även exempel på hur de rekonstruerade bilderna kunde ha sett ut om samarbetet kommunicerats av det motsatta könet.

Det gestaltande arbetet har publicerats på den sociala medie-plattformen Instagram, detta eftersom det är denna kanal som behandlats och undersökts i examensarbetet men även eftersom det är den plattform där målgruppen befinner sig. Instagram är en av de kanalerna där influencers tar störst plats, där deras kommunikation sträcker sig längst, det är ursprungskällan för det examensarbetet behandlar och det är därför även i detta sammanhang det gestaltande arbetet är relevant.

Syftet med gestaltningen är att uppmärksamma och lyfta skillnaden i manliga och kvinnliga influencers kommunicerade självrepresentation på Instagram. Detta för att, i den mån det går, motverka och upphäva effekten dessa representationer har på mottagaren. Att det förekommer skillnader mellan manliga och kvinnliga representationer är ingen hemlighet och det är ingen nyhet, trots detta väljer många att förbise denna normativa kommunikation. För framtida förändring är det därför av vikt att fortsätta lyfta och uppmärksamma problemet, något denna gestaltning ämnar att göra.

Lin Johnsson: Gestaltande arbete