Konsten att hantera en föränderlig bransch

Hur kan man med hjälp av internkommunikation underlätta en omorganisering? Det och mycket mer finner du svar på i vårt examensarbete “Konsten att hantera en föränderlig bransch: internkommunikationens roll vid omorganisering inom ett företag i mediebranschen”.

Mediebranschen har stått inför stora förändringar de senaste åren. Digitaliseringen av samhället har medfört att vissa företag inom mediebranschen har lättare att anpassa sig till den digitala revolutionen och den nya rådande medielogiken, än andra. Mediebranschen är tuff, präglad av konkurrens, föränderlighet och snabb utveckling. Omorganiseringar blir därför ofta en konsekvens och i vårt examensarbete under våren 2018 tog vi fasta på just detta.

I vårt examensarbete undersökte vi internkommunikationens roll i förhållande till organisationskulturen vid omorganiseringar, på ett medieföretag som befinner sig i en ständig förändringsprocess. Genom tolv semistrukturerade intervjuer studerade vi hur de kommunikationsansvariga använde sig av internkommunikation vid omorganiseringar och hur detta upplevdes av organisationens anställda. Resultaten visade att de anställda generellt var nöjda med kommunikationen vid tillkännagivandet av omorganiseringar. Uppföljningen kunde dock enligt medarbetarna förbättras eftersom internkommunikationen användes relativt linjärt. Den föränderliga mediebranschen visade påverka organisationskulturen, och företagets struktur bidrog till utmaningar gällande ömsesidig dialog mellan de olika yrkesbefattningarna.

Examensarbetet bidrog till många kloka slutsatser och dessa fick än mer fokus i det gestaltande arbetet. I gestaltningen valde vi att utforma ett presentationsmaterial med Powerpoint och bildmanus som sedan sattes ihop till en film. Här fick vi möjlighet att sammanfatta de allra viktigaste insikterna och rikta vår studies resultat till en för ämnet relevant målgrupp – kommunikationsansvariga inom olika företag och organisationer. Guiden är uppbyggd utifrån ett avsändarperspektiv med tips och råd på hur kommunikationsprocessen kan se ut. Samtidigt belyser den vikten av att bemöta mottagarnas önskemål och behov. Vår förhoppning med det gestaltande arbetet är att uppmuntra företag att göra internkommunikation till en viktig del och därigenom nå en sammansvetsad organisation.

Av: Anna Magnusson & Ida Lord

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=on7E-8_oGbQ&feature=youtu.be[/youtube]